Skip til indhold

Betal senere med Klarna + Gratis levering!

  Vilkår og Betingelser

   

  Artikel 1 – Definitioner

  I disse vilkår og betingelser gælder følgende definitioner:

  Køling: den periode, inden for hvilken forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret;

  Forbruger: den fysiske person, der ikke handler i udøvelsen af ​​et erhverv eller virksomhed, og som indgår en fjernsalgsaftale med iværksætteren;

  Dag: kalenderdag;

  Varighedstransaktion: en fjernsalgsaftale vedrørende en række produkter og/eller tjenester, hvis leverings- og/eller købsforpligtelse er spredt over tid;

  Holdbar databærer: ethvert middel, der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at opbevare oplysninger, der er personligt adresseret til ham, på en måde, der tillader fremtidig konsultation og uændret gengivelse af de lagrede oplysninger.

  Ret: forbrugerens mulighed for at give afkald på fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;

  Iværksætter: den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter og/eller tjenester til forbrugere på afstand;

  Afstandsaftale: en aftale, hvori der i forbindelse med et af iværksætteren organiseret system til fjernsalg af produkter og/eller tjenester, frem til og med aftalens indgåelse, udelukkende gøres brug af en eller flere teknikker til fjernsalg meddelelse;

  Teknik til fjernkommunikation: midler, der kan bruges til at indgå aftale, uden at forbruger og iværksætter mødes samtidigt i samme lokale.

  Generelle vilkår og betingelser: de nuværende generelle vilkår og betingelser for iværksætteren.


  Artikel 2 – Iværksætterens identitet


   Email: infocompixadk@gmail.com


  Artikel 3 – Anvendelse

  Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver fjernsalgsaftale og ordre mellem iværksætteren og forbrugeren.

  Inden fjernaftalen indgås, gøres teksten til disse generelle vilkår og betingelser tilgængelig for forbrugeren. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, vil det, inden fjernaftalen indgås, blive angivet, at de generelle vilkår og betingelser kan ses hos iværksætteren, og de vil blive tilsendt gratis hurtigst muligt efter anmodning fra forbrugeren.

  Såfremt fjernsalgsaftalen er indgået elektronisk, uanset det foregående afsnit, og før fjernsalgsaftalen indgås, kan teksten til disse almindelige vilkår og betingelser gøres tilgængelig for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at forbrugeren kan opbevares på en enkel måde. måde på en holdbar databærer. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, vil det inden indgåelse af fjernsalgsaftalen være angivet, hvor de almindelige vilkår og betingelser kan læses elektronisk, og at de vil blive tilsendt gratis efter anmodning fra forbrugeren elektronisk eller på anden måde.

  Såfremt der ud over disse almindelige betingelser gælder specifikke produkt- eller servicebetingelser, finder andet og tredje afsnit tilsvarende anvendelse, og forbrugeren kan altid påberåbe sig den gældende bestemmelse, der er mest fordelagtig for ham, i tilfælde af modstridende generelle vilkår og betingelser. er.

  Såfremt en eller flere bestemmelser i disse almindelige vilkår og betingelser på noget tidspunkt er helt eller delvist ugyldige eller tilintetgjorte, forbliver resten af ​​aftalen og disse vilkår og betingelser i kraft, og den relevante bestemmelse erstattes i gensidigt samråd uden forsinkelse af en bestemmelse, der foregiver at være originalen så tæt som muligt.

  Situationer, der ikke er reguleret i disse generelle vilkår og betingelser, skal vurderes 'i ånden' i disse generelle vilkår og betingelser.

  Usikkerhed om fortolkningen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores vilkår og betingelser skal forklares 'i ånden' af disse vilkår og betingelser.


  Artikel 4 – Tilbuddet

  Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er afgivet på betingelser, vil dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.

  Tilbuddet er uforpligtende. Iværksætteren er berettiget til at ændre og justere tilbuddet.

  Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til at give forbrugeren mulighed for en korrekt vurdering af tilbuddet. Hvis iværksætteren bruger billeder, er disse en sand repræsentation af de tilbudte produkter og/eller tjenester. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet er ikke bindende for iværksætteren.

  Alle billeder, specifikationsdata i tilbuddet er vejledende og kan ikke give anledning til kompensation eller opløsning af aftalen.

  Billeder, der ledsager produkter, er en sand gengivelse af de tilbudte produkter. Entrepreneur kan ikke garantere, at de viste farver svarer nøjagtigt til de rigtige farver på produkterne.

  Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accept af tilbuddet. Det drejer sig især om:

  prisen, med undtagelse af fortoldningsomkostninger og importmoms. Disse ekstra omkostninger vil være for kundens regning og risiko. Post- og/eller kurertjenesten vil gøre brug af den særlige ordning for post- og kurertjenester i forbindelse med import. Denne ordning gælder, hvis varerne importeres til EU-bestemmelseslandet, hvilket også er tilfældet her. Post- og/eller kurertjenesten opkræver momsen (uanset om den er sammen med de opkrævede toldbehandlingsomkostninger) fra modtageren af ​​varerne; 

  eventuelle forsendelsesomkostninger;

  måden, hvorpå aftalen vil blive indgået, og hvilke handlinger der kræves hertil;

  om fortrydelsesretten gælder eller ej;

  betalingsmåden, levering og udførelse af aftalen;

  vilkåret for accept af tilbuddet eller vilkåret, inden for hvilket iværksætteren garanterer prisen;

  størrelsen af ​​taksten for fjernkommunikation, hvis omkostningerne ved at bruge teknologien til fjernkommunikation beregnes på et andet grundlag end den almindelige basistakst for det anvendte kommunikationsmiddel;

  om aftalen vil blive arkiveret, efter at den er indgået, og i bekræftende fald hvordan den kan konsulteres af forbrugeren

  den måde, hvorpå forbrugeren, inden aftalens indgåelse, kan kontrollere og, hvis det ønskes, gendanne de data, han har givet i forbindelse med aftalen;

  ethvert andet sprog, på hvilke aftalen ud over hollandsk kan indgås;

  de adfærdskodekser, som iværksætteren er underlagt, og den måde, hvorpå forbrugeren kan konsultere disse adfærdskodekser elektronisk; og

  minimumsvarigheden af ​​fjernsalgsaftalen i tilfælde af en langsigtet transaktion.

  Valgfrit: tilgængelige størrelser, farver, materialetype.


  Artikel 5 – Aftalen

  Med forbehold af bestemmelserne i stk. 4 indgås aftalen på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de tilhørende betingelser.

  Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter iværksætteren straks modtagelsen af ​​accept af tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af ​​denne accept ikke er bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren ophæve aftalen.

  Hvis aftalen indgås elektronisk, vil iværksætteren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den elektroniske overførsel af data og sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, vil iværksætteren overholde passende sikkerhedsforanstaltninger.

  Iværksætteren kan – inden for juridiske rammer – informere sig selv om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt om alle de forhold og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis iværksætteren på baggrund af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, er han berettiget til at afslå en bestilling eller anmodning med begrundelse eller til at knytte særlige betingelser til gennemførelsen.

  Iværksætteren vil sende forbrugeren følgende oplysninger sammen med produktet eller tjenesteydelsen, skriftligt eller på en sådan måde, at det kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på en holdbar databærer:

  1. besøgsadressen på iværksætterens virksomhed, hvor forbrugeren kan indgive klager;
  2. betingelserne for og den måde, forbrugeren kan gøre brug af fortrydelsesretten på, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;
  3. oplysningerne om garantier og eksisterende eftersalgsservice;
  4. oplysningerne inkluderet i artikel 4, stk. 3 i disse vilkår og betingelser, medmindre iværksætteren allerede har givet disse oplysninger til forbrugeren før indgåelsen af ​​aftalen;
  5. kravene til opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på mere end et år eller er af ubestemt varighed.

  Ved en længerevarende handel gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for den første levering.

  Hver aftale indgås under de suspenderende betingelser for tilstrækkelig tilgængelighed af de pågældende produkter.

  Artikel 6 – Fortrydelsesret 

  Ved køb af produkter har forbrugeren mulighed for at ophæve aftalen uden begrundelse i 30 dage. Denne betænkningstid starter dagen efter modtagelsen af ​​produktet af forbrugeren eller en repræsentant, der på forhånd er udpeget af forbrugeren og meddelt iværksætteren.

  I fortrydelsesperioden vil forbrugeren håndtere varen og emballagen med omhu. Han vil kun udpakke eller bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han gør brug af sin fortrydelsesret, returnerer han produktet med alt medfølgende tilbehør og – hvis det er rimeligt muligt – i original stand og emballage til iværksætteren i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som iværksætteren har givet.

  Hvis forbrugeren ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, er han forpligtet til at meddele dette til iværksætteren inden for 30 dage efter modtagelsen af ​​produktet. Forbrugeren skal meddele dette ved skriftlig besked/e-mail. Efter at forbrugeren har tilkendegivet, at han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal kunden returnere varen inden for 14 dage. Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer er returneret rettidigt, fx ved bevis for forsendelse.

  Såfremt kunden efter udløb af de i stk. 2 og 3 nævnte frister ikke har tilkendegivet, at han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret hhv. ikke har returneret varen til iværksætteren, er købet et faktum.

  Artikel 7 – Omkostninger ved fortrydelsesret

  Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, er omkostningerne ved returnering af produkterne for forbrugerens regning.

  Hvis forbrugeren har betalt et beløb, refunderer iværksætteren dette beløb hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter fortrydelsesretten. Dette er betinget af, at produktet allerede er modtaget retur af webforhandleren, eller at der kan fremsendes endeligt bevis for fuldstændig returnering.

  Hvis forbrugeren afviser eller ikke afhenter pakken, opkræver vi et gebyr på 15 euro for arbejdet og omkostningerne ved at sende pakken.

  Om spårningen visar att paketet har levererats, men du inte har fått din beställning, ska du först kontakta postkontoret eller ett annat transportföretag och fråga vad som har hänt med ditt paket. Om postkontoret eller annat transportföretag säger att paketet har försvunnit under transporten måste du begära ett officiellt intyg om det försvunna paketet och skicka det till oss.

  Artikel 8 – Udelukkelse af fortrydelsesretten

  Iværksætteren kan udelukke forbrugerens fortrydelsesret for produkter som beskrevet i stk. 2 og 3. Udelukkelsen af ​​fortrydelsesretten gælder kun, hvis iværksætteren tydeligt har angivet dette i tilbuddet, som minimum i tide til aftalens indgåelse. nævne.

  Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for produkter:

  1. som er oprettet af iværksætteren i overensstemmelse med forbrugerens specifikationer;
  2. som tydeligvis er af personlig karakter;
  3. som i sagens natur ikke kan returneres;
  4. som kan ødelægge eller ældes hurtigt;
  5. hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har indflydelse på;
  6. til løse aviser og magasiner;
  7. til lyd- og videooptagelser og computersoftware, som forbrugeren har brudt forseglingen af.
  8. for hygiejniske produkter, som forbrugeren har brudt forseglingen af.

  Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for tjenesteydelser:

  1. vedrørende indkvartering, transport, restaurationsvirksomhed eller fritidsaktiviteter, der skal udføres på en bestemt dato eller i en bestemt periode;
  2. hvis levering er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke, inden fortrydelsesfristen er udløbet;
  3. vedrørende væddemål og lotterier.

  Artikel 9 – Prisen

  I den i tilbuddet angivne gyldighedsperiode vil priserne på de tilbudte produkter og/eller ydelser ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatser.

  I modsætning til det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde variable priser for produkter eller tjenesteydelser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, og som iværksætteren ikke har indflydelse på. Denne afhængighed af udsving og det forhold, at eventuelle angivne priser er målpriser, fremgår af tilbuddet.

  Prisstigninger inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de er en følge af lovbestemmelser eller bestemmelser.

  Prisstigninger fra 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har fastsat dette og:

  1. de er resultatet af lovbestemmelser eller bestemmelser; om
  2. forbrugeren har hjemmel til at hæve aftalen med virkning fra den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.

  I henhold til artikel 5, 1. afsnit, i omsætningsafgiftsloven af ​​1968 sker leveringsstedet i det land, hvor transporten påbegyndes. I det foreliggende tilfælde sker denne levering uden for EU. Herefter vil post- eller kurertjenesten opkræve importmoms eller fortoldningsomkostninger fra kunden. Der vil derfor ikke blive opkrævet moms af iværksætteren. 

  Alle priser tages med forbehold for tryk- og trykfejl. Der påtages intet ansvar for følgerne af tryk- og tastefejl. I tilfælde af tryk- og sættefejl er iværksætteren ikke forpligtet til at levere varen efter den forkerte pris.

  Artikel 10 – Overensstemmelse og garanti

  Iværksætteren garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne er i overensstemmelse med aftalen, de specifikationer, der er angivet i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller anvendelighed og aftalens eksisterende lovbestemmelser og/eller regeringsbestemmelser. Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til andet end normalt brug.

  En garanti stillet af iværksætteren, producenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for iværksætteren på grundlag af aftalen.

  Eventuelle mangler eller forkert leverede produkter skal meddeles iværksætteren skriftligt inden for 14 dage efter levering. Produkterne skal returneres i original emballage og i ny stand.

  Iværksætterens garantiperiode svarer til producentens garantiperiode. Iværksætteren er dog aldrig ansvarlig for produkternes ultimative egnethed til hver enkelt anvendelse af forbrugeren, ej heller for nogen rådgivning vedrørende brugen eller anvendelsen af ​​produkterne.

  Garantien gælder ikke, hvis:

  Forbrugeren selv har repareret og/eller bearbejdet de leverede produkter eller har fået dem repareret og/eller bearbejdet af tredjemand;

  De leverede produkter har været udsat for unormale forhold eller på anden måde behandlet skødesløst eller i strid med iværksætterens anvisninger og/eller er blevet behandlet på emballagen;

  Manglen er helt eller delvist et resultat af regler, som det offentlige har udstedt eller vil udstede med hensyn til arten eller kvaliteten af ​​de anvendte materialer.

  Artikel 11 – Levering og udførelse

  Iværksætteren vil udvise den størst mulige omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer på produkter.

  Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til virksomheden.

  Under overholdelse af det anførte herom i pkt. 4 i nærværende almindelige forretningsbetingelser, vil virksomheden eksekvere accepterede ordrer hurtigt, dog senest inden for 30 dage, medmindre forbrugeren har accepteret en længere leveringstid. Hvis leveringen er forsinket, eller hvis en ordre ikke eller kun delvist kan udføres, vil forbrugeren få besked herom senest 30 dage efter, han har afgivet ordren. Forbrugeren har i så fald ret til at ophæve aftalen uden omkostninger og er berettiget til en eventuel erstatning.

  I tilfælde af opløsning i henhold til foregående afsnit refunderer iværksætteren det beløb, som forbrugeren har betalt, hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter opløsning.

  Hvis levering af et bestilt produkt viser sig at være umuligt, vil iværksætteren gøre alt for at stille en erstatningsvare til rådighed. Senest ved levering vil det på en overskuelig og overskuelig måde fremgå, at der vil blive leveret en erstatningsvare. For erstatningsvarer kan fortrydelsesretten ikke udelukkes. Omkostningerne ved enhver returforsendelse er for iværksætterens regning.

  Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkter påhviler iværksætteren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en på forhånd udpeget repræsentant og meddelt iværksætteren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

  Artikel 12 – Varighed af transaktioner: varighed, opsigelse og forlængelse.

  Opsigelse

  Forbrugeren kan opsige en aftale, der er indgået på ubestemt tid, og som strækker sig til løbende levering af produkter (herunder el) eller ydelser, under overholdelse af de aftalte opsigelsesregler og et opsigelsesvarsel på højst en måned .

  Forbrugeren kan til enhver tid opsige en aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som strækker sig til løbende levering af produkter (herunder el) eller ydelser, til enhver tid mod udløbet af den tidsbegrænsede periode, med forbehold af de aftalte fortrydelsesregler og en opsigelsesfrist på mindst en måned.

  Forbrugeren kan opsige aftalerne nævnt i de foregående afsnit:

  til enhver tid og ikke være begrænset til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;

  i det mindste annullere på samme måde, som de er indgået af ham;

  opsige altid med samme opsigelsesfrist, som iværksætteren har fastsat for sig selv.

  Forlængelse

  En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter løbende levering af produkter (herunder el) eller ydelser, kan ikke stiltiende forlænges eller forlænges for en bestemt periode.

  Uanset det foregående stykke kan en aftale, der er indgået for et bestemt tidsrum, og som omfatter løbende udsendelse af daglige nyheder og ugeaviser og magasiner, stiltiende forlænges med en tidsbegrænset periode på højst 3 måneder, hvis forbrugeren modsætter sig dette. denne forlængede kontrakt. kan opsige forlængelsens ophør med et varsel på højst en måned.

  En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter løbende levering af varer eller ydelser, kan kun stiltiende forlænges på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige en opsigelsesfrist med et varsel på højst en måned og en opsigelsesfrist på højst 3 måneder, hvis aftalen strækker sig til den almindelige, men mindre end én gang om måneden, levering af dag-, nyheds- og ugeaviser og magasiner.

  En aftale med begrænset varighed om regelmæssig levering af dag-, nyheds- og ugeaviser og magasiner (prøve- eller introabonnement) videreføres ikke stiltiende og ophører automatisk efter prøve- eller introduktionsperioden.

  Varighed

  Hvis en aftale har en varighed på mere end et år, kan forbrugeren til enhver tid opsige aftalen efter et år med et varsel på højst en måned, medmindre rimelighed og rimelighed modsætter sig opsigelse inden udløbet af den aftalte varighed. 

  Artikel 13 – Betaling

  Medmindre andet er aftalt, skal det skyldige beløb af forbrugeren betales senest 7 hverdage efter betænkningstidens begyndelse som nævnt i artikel 6, stk. starter efter, at forbrugeren har modtaget bekræftelse på aftalen.

  Forbrugeren er forpligtet til straks at rapportere unøjagtigheder i de betalingsoplysninger, der er givet eller oplyst til iværksætteren.

  I tilfælde af manglende betaling fra forbrugerens side, har iværksætteren ret til, med forbehold af lovmæssige begrænsninger, at opkræve de rimelige omkostninger, der er bekendtgjort til forbrugeren på forhånd.

  Artikel 14 – Klageprocedure

  Klager over gennemførelsen af ​​aftalen skal indgives fuldstændigt og klart beskrevet til iværksætteren inden for 7 dage efter, at forbrugeren har opdaget manglerne.

  Klager indgivet til iværksætteren vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en overskuelig længere behandlingstid, svarer iværksætteren inden for fristen på 14 dage med en meddelelse om modtagelse og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.

  Hvis klagen ikke kan løses efter gensidig aftale, opstår der en tvist, der er underlagt tvistbilæggelsesproceduren.

  En klage suspenderer ikke iværksætterens forpligtelser, medmindre iværksætteren skriftligt tilkendegiver andet.

  Hvis en klage findes at være velbegrundet af iværksætteren, vil iværksætteren efter eget skøn erstatte eller reparere de leverede produkter uden beregning.

  Artikel 15 – Tvister

  Kun hollandsk lov gælder for aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle vilkår og betingelser gælder for. Også selvom forbrugeren bor i udlandet.

  Gratis + Hurtig levering

  Nem betaling

  24/7 Kundeservice